1. Introduktion - Acaao betingelser 


1.1. Vores formål 


Vores tjenester giver vores brugere mulighed for nemt at oprette en flot og meget funktionel online tilstedeværelse til at administrere og promovere virksomheder, indhold og idéer, og få en generelt god oplevelse ved at gøre det – uden at være programmør eller designer. Som beskrevet nedenfor tilbyder vi vores brugere mange værktøjer og funktioner til oprettelse af e-handelsplatform, nyhedsbreve, gallerier, medieafspillere, mobile apps og andre online- og mobilapplikationer, samt værktøjer og tjenester. Hjemmesider og platforme oprettet af Brugerne kaldes herefter ”Brugerplatform(e)” 


1.2. Juridisk aftale 


Disse Acaao.dk brugsvilkår ("Brugsvilkår") findes sammen med vores fortrolighedspolitik på ("Fortrolighedspolitik") og yderligere vilkår som specifikt gælder for nogle af vores tjenester og funktioner som præsenteret på hjemmeside(r) tilhørende Acaao.dk ("Acaao-hjemmeside", og samlet kaldet - "Acaao-vilkårene") fremlægger alle de vilkår og betingelser, der gælder for enhver besøgende eller bruger ("Bruger" eller "Du") af Acaao-hjemmesiden, Acaao-mobilapplikationen (”Acaao-appen”)og/eller andre tjenester, applikationer og funktioner der tilbydes af os i forhold dertil, medmindre vi udtrykkeligt oplyser andet (alle tjenester, der tilbydes via Acaao-hjemmesiden eller Acaao-appen kaldes under et ("Acaaotjenester" eller "Tjenester").


Acaao-vilkårene udgør en bindende juridisk kontrakt der håndhæves mellem BeArt designs (Acaao). og dets associerede selskaber og datterselskaber over hele verden ("Acaao", "os" eller "vi") og dig, hvad angår brugen af Acaao-tjenester – så læs dem venligst omhyggeligt. 


Du må kun besøge og/eller bruge Acaao-tjenester og/eller Acaao-appen, hvis du fuldt ud accepterer Acaaovilkårene - og ved at brug og/eller tilmelding til en eller flere Acaao-tjenester tilkendegiver du og bekræfter dit informerede samtykke til disse brugsvilkår samt alle andre Acaao-vilkår der gælder for din brug af eventuelle Acaao-tjenester. 


Hvis du ikke læser, fuldt ud forstår og accepterer Acaao-vilkårene, bedes du straks forlade Acaaohjemmesiden og undgå eller afbryde al brug af Acaao-tjenester.


1.3. Brugerkonto 


For at få adgang til og benytte visse sektioner og funktioner i Acaao-tjenester, skal du først registrere og oprette en konto hos Acaao ("Brugerkonto").


Hvis nogen anden end dig selv får adgang til din brugerkonto og/eller en af dine brugerplatforms indstillinger, kan de udføre handlinger der er tilgængelige for dig (medmindre specifikt angivet på Acaao
tjenester), foretage ændringer på din(e) brugerplatform(e) og brugerkonto samt acceptere de juridiske vilkår som findes deri, lave forskellige erklæringer og garantier med mere - og alle disse aktiviteter vil blive anset for at have fundet sted på dine vegne og i dit navn.


Derfor vil vi på det kraftigste opfordre dig til at holde legitimationsoplysninger for log-in på din brugerkonto fortrolige og kun tillade en sådan adgang for folk, du har tillid til - da du alene vil være fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din brugerbrugerplatforme og/eller brugerhjemmesider (herunder for eventuelle erklæringer, garantier og tilsagn deri), uanset om de specifikt er godkendt af dig, ligesom du er ansvarlig for eventuelle skader, udgifter eller tab der kan skyldes sådanne aktiviteter. 


Du skal give korrekte og fyldestgørende oplysninger, når du registrerer din brugerkonto og bruger Acaaotjenester, da du er den eneste og eksklusive rettighedshaver. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at give os dine egne (eller din virksomheds) kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger, herunder din gyldige emailadresse, som vi kan få brug for til at identificere og bestemme den faktiske og rette ejer af brugerkonto og/eller brugerindhold (som defineret nedenfor) som er forelagt os. 


I tilfælde af en tvist om ejerskab til brugerkontoen, forbeholder vi os retten til at bestemme ejerskabet til en brugerkonto baseret på vores rimelige vurdering, uanset om en uafhængig undersøgelse er blevet udført af os. Men hvis vi ikke kan træffe en sådan afgørelse (som vi måtte skønne efter vores eget skøn), forbeholder vi os retten til at undlade at gøre dette og/eller suspendere en brugerkonto, indtil de parter, der bestrider et sådant ejerskab, når frem til en løsning, uden ansvar over for dig eller nogen anden part. Vi kan anmode om dokumentation (f.eks. myndighedsudstedt ID, en erhvervslicens), som kan hjælpe os med at fastlægge ejerskabet. Blandt andet kan vi overveje de principper, der er anført nedenfor. 


Acaao vil anse ejeren af en brugerkonto, brugerplatform og/eller brugerindhold oprettet og/eller uploadet til den relevante Acaao-tjeneste for at være den person eller enhed, der har adgang til den e-mailadresse og derefter opført i Acaao's registreringer for den pågældende brugerkonto hvorunder en brugerplatform eller brugerindhold blev oprettet. 

 1. Hvis nogen som helst betalingstjenester (som defineret i afsnit 5 nedenfor) blev indkøbt via en brugerkonto, vil Acaao anse ejeren af den pågældende brugerkonto og/eller den relevante brugerplatform og/eller det relevante brugerindhold oprettet i henhold hertil for at være den person eller enhed, hvis faktureringsoplysninger blev brugt til at købe sådanne betalingstjenester ("faktureringsoplysninger"). Uanset ovenstående, hvis en brugerplatform var tilknyttet et eksternt domænenavn (enten importeret eller købt som en del af visse betalingstjenester, som defineret nedenfor), og sådanne domæneregistreringsoplysninger er offentligt tilgængelige via WHOIS database på www.whois.net hjemmesiden eller i Acaao’ database, vil Acaao anse ejeren af en sådan brugerhjemmeside for at være den person eller enhed der er registreret som ejer af det pågældende domænenavn i henhold hertil. I tilfælde af, at både en person og en organisation er registreret som ejere af eller den registrerende virksomhed for et sådant domæne, vil Acaao anse organisationen som den faktiske ejer af domænet og dermed som værende ejer af den brugerplatform, der er tilsluttet det pågældende domæne. I tilfælde af, at faktureringsoplysningerne angiver en person som ejer af brugerplatformen og domænenavnsregistreringen angiver en anden ejer, skal Acaao anse den person, der er registreret som ejer af det domæne, der er forbundet med Acaao-kontoen, som ejer af brugerplatformen. 
 2. Uanset foranstående skal Acaao være berettiget til at fastlægge ejerskabet af brugerindhold og/eller en brugerplatform efter eget valg, herunder ved at se bort fra de indikationer, der er fastlagt ovenfor, i tilfælde af, at Acaao efter eget skøn vurderer, at situationen berettiger en sådan fastlæggelse af ejerskabet, på baggrund af den faktiske situation, der vurderes af Acaao. 


2. Dine forpligtelser


2.1. Du erklærer og garanterer, at:


 1. du er mindst atten (18) år eller nået myndighedsalderen i dit retsområde og har den juridiske myndighed, ret og frihed til at indgå en aftale under Acaao-vilkårene og oprette en bindende aftale for dig selv eller på vegne af den person eller enhed engageret af dig under Acaao-vilkårene;
 2. du er ikke bosiddende i (eller vil bruge Acaao-tjenester i) et land, som den danske regering har embargo mod vedrørende brug af Acaao-tjenester, og at dit navn ikke forekommer på det danske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere eller på enhver anden gældende handelssanktioneringsforordning;
 3. dit bopælsland og/eller din indregistreringsland for din virksomhed er det samme som det land, der er angivet i kontakten og/eller på den faktureringsadresse du giver os;
 4. du forstår, at Acaao ikke giver nogen juridisk rådgivning eller anbefalinger med hensyn til nogen som helst love eller krav, der gælder for din eller nogen af dine slutbrugere eller din overholdelsen heraf;  Og - specifikt vedrørende dit brugerindhold: 
 5. at du ejer alle rettigheder til indhold uploadet af dig, eller importeret, kopieret eller uploadet til Acaao-tjenester på dine vegne til din brugerplatform ("brugerindhold"), herunder eventuelle mønstre, billeder, animationer, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, kode, illustrationer, kompositioner, kunstværker, grænseflader, tekst, litterære værker og enhver andre materialer ("indhold") eller på anden måde har (og vil fortsat have) den fulde effekt, ret, licenser, samtykker og myndighed af og til brugerindhold, som nødvendigt for lovligt at få adgang til, importere, kopiere, bruge, offentliggøre, overføre eller licensere sådant brugerindhold, for så vidt angår dig og alle vores tilknyttede virksomheder 
 6. at du har (og vil opretholde) fuld beføjelse, ejerskab, licenser, samtykker og bemyndigelse til at tillade Acaao-tjenester at opnå adgang til enhver hjemmeside og/eller onlinetjenester med henblik på at importere, kopiere, vise, uploade, sende og/eller på anden måde bruge dit brugerindhold; 
 7. at brugerindholdet er (og vil fortsat være) sandt, aktuelt, præcist, ikke-krænkende af nogen tredjeparts rettigheder og på ingen måde ulovligt for dig at uploade, importere, kopiere, besidde, sende, overføre eller på anden måde bruge, i det land, hvor du eller din brugerplatforms besøgende og/eller brugere ("Slutbrugere") bor, eller for Acaao og/eller dine slutbrugere at få adgang til, importere, kopiere, uploade, bruge eller eje i forbindelse med Acaao-tjenester; 
 8. at du har fået alle samtykker og tilladelser der kræves i henhold til alle gældende love vedrørende opslag, overførsel og offentliggørelse af personlige oplysninger og/eller billede eller lighed med en person, enhed eller ejendom, som er en del af brugerindhold og at du vil overholde alle love der gælder herfor. 


2.2. Du forpligter dig og accepterer at: 


 1. helt og holdent at overholde alle gældende love og andre aftalevilkår, der styrer din brug af Acaaotjenester (og enhver relateret interaktion eller transaktion), herunder de specifikke love der gælder for dig eller dineslutbrugere i hvilken som helst af dine geografiske placeringer;
 2. være eneansvarlig og pligtig med hensyn til hvilken som helst anvendelse af Acaao-tjenesterne som finder sted under din brugerkonto og/eller brugerplatform(e) samt for alt dit brugerindhold (herunder for eventuelle konsekvenser af at få adgang til, importere, uploade, kopiere, bruge eller offentliggøre sådant brugerindhold eller med hensyn til Acaao-tjenester);
 3. regelmæssigt og uafhængigt gemme og sikkerhedskopiere alt dit brugerindhold og de oplysninger der bliver håndteret af dig vedrørende din brugerplatform, også hvad angår slutbrugere, brugerprodukter og de programmer og/eller tredjepartstjenester der bruges af dig;
 4. fra tid til anden modtage salgsfremmende meddelelser og materialer fra Acaao eller dets partnere, med post, e-mail eller på anden måde for kontakt som du har oplyst os (herunder dit telefonnummer til opkald eller tekstbeskeder). Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne reklamematerialer eller meddelelser – bedes du gøre os opmærksomme derpå;
 5. tillade Acaao i al evighed i hele verden og gratis at bruge enhver version af din brugerplatform (eller dele heraf) i hvilken som helst Acaao marketing og salgsfremmende aktivitet, online og/eller offline, og ændre det som med rimelighed kan være krævet til sådanne formål, og du giver afkald på ethvert krav mod Acaao eller nogen der handler på dets vegne i forbindelse med alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneriske rettigheder eller andre lignende rettigheder over hele verden som du måtte have i eller til din brugerhjemmeside med hensyn til sådanne begrænsede tilladte anvendelser.
 6. Acaao har alene ret til at bestemme over de midler, måder og metoder der bruges til at udføre Acaao-tjenester, herunder de der anvendes til hosting, transmission, offentliggørelse og/eller visning af eventuelle brugerplatform og/eller indhold (inklusive inddragelse og præsentation af eventuelle reklamer eller andet kommercielt indhold i forhold dertil).
 7. Acaao har ret til at tilbyde Acaao-tjenesterne i henhold til alternative prisplaner og pålægge forskellige begrænsninger vedrørende upload, opbevaring, download og brug af Acaao-tjenesterne i hver enkelt prisplan, herunder, uden begrænsning, begrænsninger vedrørende netværkstrafik og båndbredde samt indholdets størrelse og længde og/eller format, kilder til indhold, downloadtid, antal abonnenter til vores indhold etc. 


2.3. Du accepterer og forpligter dig til ikke at: 


 1. kopiere, ændre, genbruge, skabe afledte værker af, downloade, tilpasse, udføre ”reverse engineering” på, efterligne, overflytte til en anden tjeneste, oversætte, kompilere, de kompilere eller demontere Acaao-hjemmesiden, Acaao-tjenesterne (eller dele heraf), ethvert indhold, der tilbydes af Acaao eller tredjepartstjenester til brug og visning indenfor brugerplatforme ("licenseret indhold") og/eller en del heraf på nogen måde eller offentligt vise, udføre, overføre eller distribuere nogen af ovenstående uden forudgående skriftlig og specifik tilladelse fra Acaao og/eller som udtrykkeligt er tilladt i henhold til Acaao-brugsvilkår;
 2. indsende, overføre eller vise noget som helst brugerindhold eller bruge licenseret indhold i en sammenhæng, der kan anses som værende ærekrænkende, injurierende, obskøn, chikanerende, truende, opildnende, misbrugende, racistisk, stødende, vildledende eller svigagtig, til fremme af kriminel eller skadevoldende adfærd, eller som på anden måde krænker rettighederne for Acaao eller nogen tredjemand (herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred, kontraktmæssige eller betroede rettigheder) eller på anden måde sætter personer, enheder eller varemærke i et dårligt eller nedsættende lys uden disses forudgående udtrykkelige tilladelse;
 3. iværksætte nogen form for ulovlig handling for at indsamle loginoplysninger og/eller adgangskoder til andre hjemmesider, tredjeparter, software eller tjenester;
 4. foretage phishing, indsamling, upload eller på anden måde stille kreditkortoplysninger eller andre former for finansielle oplysninger til rådighed, der bruges til at opkræve betaling, medmindre dette sker i henhold til gældende lovgivning, herunder ved brug af PCI DSS-standarden, når dette er muligt;
 5. uploade, indsætte, indsamle eller på anden måde stille ondsindet, ulovligt, ærekrænkende eller uanstændigt indhold til rådighed på Acaao-hjemmesiden eller i Acaao-tjenesterne (eller nogen del deraf);
 6. offentliggøre og/eller gøre brug af Acaao-tjenesterne eller licenseret indhold på enhver hjemmeside, medier, netværk eller system andre end de som Acaao og/eller frame, "dybt hyperlink", "screen scraping", spejle og/eller oprette en browser eller grænseomgivelser omkring nogen som helst af Acaao-tjenester, licenseret indhold og/eller brugerplatform (eller dele heraf), medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Acaao på forhånd og skriftligt;
 7. bruge nogen "robot", "spider" eller andet automatisk udstyr, program, script, algoritme eller metode og lignende eller tilsvarende manuel proces, at få adgang til, tilegne sig, kopiere eller overvåge en hvilken som helst del af Acaao-tjenesterne (eller dens data og/eller indhold), eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentation af hvilken som helst af Acaao-tjenesterne for at skaffe adgang til eller forsøge på at skaffe materialer, dokumenter, tjenester eller information på hvilken som helst måde der ikke bevidst er gjort tilgængelig via Acaao-tjenester;
 8. handle på en måde der kan opfattes som skadelig for Acaao's omdømme og goodwill eller som kan bringe Acaao i miskredit eller skade;
 9. købe søgemaskine eller andre pay-per-click-søgeord (såsom Google AdWords) eller domænenavne, der bruger Acaao eller Acaao mærkers og/eller variationer og stavefejl deraf;
 10. udgive dig for at være en person eller enhed og give falske oplysninger om Acaao -tjenester og/eller brugerplatformen, direkte eller indirekte, eller på anden måde udføre nogen som helst manipulation med henblik på at skjule din identitet eller oprindelsen af et budskab eller enhver besked du sender til Acaao og/eller eventuelle slutbrugere; 
 11. fejlagtigt erklære eller på anden måde fejlinformere om dit tilhørsforhold til en person eller enhed, eller urigtigt udtrykke eller antyde at Acaao eller tredjepart støtter dig, din brugerplatform, din virksomhed, dine brugerprodukter eller enhver anden erklæring du udsteder;
 12. lave reverse look-up, sporer eller prøver at spore en anden bruger af Acaao-tjenester eller på anden måde forstyrrer eller overtræder nogen anden brugers ret til privatlivets fred eller andre rettigheder, eller indhøste eller indsamle personlige oplysninger om besøgende eller brugere af Acaao-tjenester og/eller brugerplatform uden deres udtrykkelige og informerede samtykke;
 13. de aktivere, omgå, ved bypass eller på anden måde undgår foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til Acaao-tjenester, brugerplatform, andre brugeres konti eller andre systemer og netværk forbundet til Acaao-tjenester ved at hacke, udføre password mining eller anvende andre illegitime eller forbudte midler;
 14. sondere, scanne eller teste sårbarheden af Acaao-tjenester eller ethvert netværk der er tilsluttet Acaao-tjenester;
 15. uploade til Acaao-tjenester og/eller brugerplatforme eller på anden måde bruge disse til at designe, udvikle, distribuere og/eller på anden måde overføre eller udføre enhver virus, orm, trojansk hest, web bug, spyware, malware, eller enhver anden computerkode, fil eller program der kan eller har til formål at skade eller kapre driften af hardware, software eller telekommunikationsudstyr eller anden aktuel eller potentiel skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent;
 16. træffe foranstaltninger der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på infrastrukturen af Acaao-tjenester eller Acaao-systemer eller netværk forbundet med Acaaotjenester, eller på anden måde forstyrre eller afbryde driften af nogen som helst Acaao-tjenester eller servere og netværk der er vært eller gør disse tilgængelige samt undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for sådanne servere eller netværk;
 17. bruge nogen som helst Acaao-tjeneste og/eller brugerplatform i forbindelse med enhver form for spam, uopfordret mail, bedrageri, svindel, phishing, "kædebreve", "pyramidespil" eller lignende adfærd, eller på anden måde at deltage i uetisk markedsføring eller reklame;
 18. adgang til Acaao-tjenester, brugerkonti, licenseret indhold og/eller brugerindhold, via noget andet middel eller nogen anden teknologi (f.eks. scraping og crawling) end vores offentligt støttede interfaces;
 19. sælge, licensere eller udnytte til kommercielle formål, enhver brug af eller adgang til det licenserede indhold og/eller Acaao-tjenester, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Acaaovilkårene;
 20. fjerne eller ændre eventuelle meddelelser om ophavsret, vandmærker, restriktioner og tegn på ejendomsretten til nogen af vores licensgivere, herunder copyrightmærke [©], Creative Commons [(cc)] indikatorer, eller varemærker [® eller ™] indeholdt i eller ledsagende Acaao-tjenester og/eller licenseret indhold; eller
 21. krænke, forsøge at overtræde eller på anden måde ikke overholde hvilket som helst Acaao-vilkår eller hvilke som helst love eller krav der gælder for din brug af Acaao-tjenester. 

Du anerkender og accepterer at din manglende overholdelse af nogle af ovennævnte eller urigtige oplysninger fra dig heri kan resultere i umiddelbar lukning af din brugerkonto og/eller eventuelle tjenester


for dig - med eller uden yderligere varsel til dig og uden nogen tilbagebetaling af indbetalte beløb for sådanne tjenester. 


3. Indhold og ejerskab 


3.1. Din intellektuelle ejendomsret 


Mellem Acaao og dig, ejer du alle immaterielle rettigheder vedrørende dit brugerindhold og til eventuelt øvrigt materiale udviklet af dig, herunder eventuelle designs, billeder, animationer, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, illustrationer, kompositioner, kunstværker, kode, grænseflader, tekst og litterære værker. Acaao kræver ikke ejerskabsrettigheder til dit indhold. Alene med henblik på at levere tjenesten til dig er du bekendt med og accepterer, at vi er nødt til at få adgang til, uploade og/eller kopiere dit brugerindhold på vores platform, herunder cloudtjenester, og CDN’er, for at justere visningen, foretage backup og foretage alle øvrige tekniske handlinger og/eller al øvrig brug, der efter vores vurdering er nødvendig for at levere vores tjenester. 


3.2. Acaao' intellektuelle ejendom


Alle rettigheder, adkomst til og interesse i og til Acaao-tjenester herunder eventuelle og alle materialer eller andet indhold heraf som kan beskyttes af ophavsret og som er eller kan være genstand for nogen som helst immaterielle rettigheder under gældende lov (herunder eventuelle illustrationer, grafik, billeder, hjemmeside skabeloner og widgets, litterært værk, kilder og objektkode, computerkode (herunder html), applikationer, lyd, musik, video og andre medier, design, animationer, interfaces, dokumentation, afledte værker og versioner deraf, "udtryk og fornemmelse" af Acaao-tjenester, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktive funktioner og objekter, værktøjer og metoder for reklamering og datafangst, opfindelser, forretningshemmeligheder, logoer, domæner, tilpassede webadresser, varemærker, servicemærker, firmanavne og andre navnebeskyttede identifikatorer, uanset om disse er registreret og/eller er i stand til at blive registreret (under ét benævnt som "intellektuel ejendom"), og eventuelle afledninger heraf, er ejet af og/eller licenseret til Acaao.  

Forudsat din fulde overholdelse af Acaao-vilkårene samt rettidig betaling af alle gældende gebyrer, giver Acaao dig hermed når du opretter din brugerkonto og så længe Acaao ønsker at tilbyde dig Acaaotjenesterne, en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicensbar, fuldt genkaldelig og begrænset licens til at bruge Acaao-tjenester og licenserede indhold med det formål at generere og vise din brugerplatform til slutbrugere og tilbyde dine brugerprodukter (som defineret nedenfor) udelukkende som det udtrykkeligt er tilladt i henhold til Acaao-vilkårene og alene inden for Acaao-tjenesterne. 

Acaao-vilkårene overdrager ikke en ret eller interesse i eller til Acaao's intellektuelle ejendom (eller dele heraf), undtagen for den begrænsede licens der udtrykkeligt er givet ovenfor. Intet i Acaao-vilkårene udgør en overdragelse eller ophævelse af Acaao's intellektuelle ejendomsret i henhold til hvilken som helst lov. 

3.3. Tilbagemelding og forslag 


Hvis du giver os en hver form for forslag, kommentarer eller anden feedback vedrørende Acaao-tjenester (uanset om de er eksisterende, foreslået eller påtænkt), som er eller kan være genstand for intellektuelle ejendomsrettigheder, ("tilbagemelding"), skal en sådan tilbagemelding udelukkende ejes af Acaao. Ved at give en sådan tilbagemelding til Acaao, erklærer og garanterer du, at den må bruges af Acaao til (I) yderligere at udvikle, tilpasse og forbedre Acaao-tjenesterne, (II) at yde løbende assistance og teknisk bistand, (III) at kontakte dig med generelle eller skræddersyede meddelelser vedrørende Acaao og/eller anmodninger om interviews baseret på din feedback eller andet, (IV) at fremme, sponsorere eller tilbyde visse kampagner, og overvåge resultaterne, (V) at skabe samlede statistiske data og øvrige samlede og/eller konkluderende oplysninger, som Acaao kan bruge til at levere og forbedre sine tjenester, (VI) at øge Acaao’s datasikkerhed og muligheder for at forhindre bedrageri, og (VII) at overholde alle gældende love og bestemmelser. Derudover (I) erklærer og garanterer du, at en sådan tilbagemelding er nøjagtig, fuldstændig og ikke krænker tredjemands rettigheder; (II) overdrager du uigenkaldeligt til Acaao enhver rettighed, adkomst og interesse, du måtte have i en sådan tilbagemelding, og (III) du giver udtrykkeligt og uigenkaldeligt afkald på enhver og alle fordringer vedrørende alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneres rettigheder eller enhver anden lignende rettighed på verdensplan i eller til sådanne tilbagemeldinger. 


4. Fortrolighed


Visse dele af Acaao-tjenester (herunder visse tredjepartsydelser tilgængelige deri, som nærmere forklaret i afsnit 8 nedenfor) kræver eller indebærer indsendelse, indsamling og/eller anvendelsen af visse personligt identificerende eller identificerbare oplysninger. Især og som en del af at få adgang til eller bruge Acaaotjenester, kan Acaao og sådan tredjepartsydelser indsamle, få adgang til og benytte visse data vedrørende brugere og slutbrugere, herunder de aktiviteter eller den navigation der gennemføres af brugere og slutbrugere via Acaao-tjenester og/eller brugerplatforme. Vi opfordrer dig til at læse vores Fortrolighedspolitik og sådanne tredjepartydelsers relevante politikker igennem regelmæssigt for en beskrivelse af en sådan praksis vedrørende indsamling og brug af data.  

5. Servicegebyrer 


5.1. Betalingstjenester 


Anvendelsen af visse Acaao-tjenester kan være genstand for betaling af bestemte gebyrer, som bestemt af Acaao efter eget skøn (henholdsvis "betalingstjenester" og "gebyr(er)"). Acaao vil give meddelelse om hvorvidt sådanne gebyrer er i kraft i forbindelse med sådanne betalingstjenester. Hvis du ønsker at 
modtage eller anvende sådanne betalingstjenester, er du forpligtet til at betale alle gældende gebyrer på forhånd.


Acaao forbeholder sig ret til at ændre sine gebyrer til enhver tid ved en meddelelse til dig, hvis en sådan ændring kan påvirke dine eksisterende abonnementer. Hvis du har modtaget en rabat eller andre salgsfremmende tilbud, skal Acaao have ret til automatisk og uden varsel at forny dit abonnement på en sådan Acaao-tjeneste(r) på det gældende, fulde beløb. 


Alle gebyrer skal anses for at være i danske kroner, medmindre andet specifikt er angivet skriftligt af Acaao. I det omfang loven tillader (og medmindre andet er angivet af Acaao skriftligt), er alle gebyrer eksklusive alle afgifter (herunder merværdiafgift, moms, skat på varer og tjenesteydelser m.v.), afgifter eller told til skattemyndighederne ("skatter"), og du er ansvarlig for betaling af alle gældende skatter i forbindelse med din brug af Acaao-tjenester, samt for eventuelle betalinger eller køb foretaget af dig. Hvis Acaao er forpligtet til at indsamle eller betale skatter for de gebyrer, der skal betales af dig, og uanset om disse skatter blev lagt oven i og indsamlet fra dig ved tidligere transaktioner, kan sådanne skatter lægges oven i betaling af udestående gebyrer, og disse vil være afspejlet i fakturaen for en sådan transaktion. Vi anbefaler, at du kontrollerer eksistensen af eventuelle yderligere gebyrer, du måtte blive opkrævet af tredjeparter i forbindelse med købet af betalingstjenester eller i forbindelse med gebyrer til banker eller kreditkortselskaber). Acaao er ikke ansvarlig for sådanne yderligere gebyrer eller omkostninger. 


Som en del af registrering eller indsendelse af oplysninger til at modtage betalingstjenester, tillader du også Acaao (enten direkte eller gennem sine søsterselskaber, datterselskaber eller andre tredjeparter) at anmode om og opkræve betaling (eller på anden måde opkræve, tilbagebetale eller foretage andre faktureringsforanstaltninger) fra vores betalingsudbyder eller den bankkonto du har angivet for betaling, og til at fortage eventuelle forespørgsler som Acaao eller dets associerede selskaber finder nødvendige for at validere din angivne betalingskonto eller økonomiske oplysninger, for at sikre hurtig betaling, herunder for at modtage opdaterede betalingsoplysninger fra din betaling, kreditkort eller bankkontoudbyder (f.eks. opdateret udløbsdato eller kortnummer som kan leveres til os af dit kreditkortselskab). 


5.2. Fakturaer 


Acaao og/eller dets associerede selskaber vil udstede en faktura eller kreditnota for enhver betaling af afgifter eller tilbagebetaling fremstillet til eller af Acaao ("faktura"). Hver faktura vil blive udstedt i elektronisk form og er baseret på det angivne land i din faktureringsadresse, og vil blive stillet til rådighed for dig via din brugerkonto og/eller via e-mail. Med henblik på udstedelse af faktura, kan du blive bedt om at fremlægge visse personlige oplysninger (da sådanne betingelser er defineret i fortrolighedspolitikken) for at overholde lokale love. Bemærk venligst, at en faktura der forefindes på din brugerkonto kan være utilstrækkelig i forhold til dine lokale lovkrav og den kan i så fald kun anvendes til proforma formål. 


5.3. Automatisk fornyelse af abonnement 


For at sikre, at du ikke oplever nogen afbrydelse eller tab af tjenester, omfatter visse betalte tjenester en mulighed for automatisk fornyelse, hvormed sådanne betalte tjenester vil blive automatisk fornyet ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode i en ny periode af samme varighed som den oprindelige abonnementsperiode (ikke medregnet forlængede perioder), medmindre du fravælger automatisk fornyelse. Hvis for eksempel den oprindelige abonnementsperiode for en tjeneste er én måned, vil hver (eventuelle) fornyelsesperiode være på en måned. Således vil Acaao forsøge automatisk at opkræve de aktuelle beløb ved brug af den betalingsmetode, du har aftalt med Acaao, senest to (2) uger før en sådan fornyelsesperiode begynder. I tilfælde af manglende opkrævning af beløb, som du skylder, kan vi efter vores eget skøn (men er ikke forpligtet til at) prøve igen at indkræve på et senere tidspunkt, og/eller suspendere eller annullere din brugerkonto uden yderligere varsel. Du kan til enhver tid fravælge automatisk fornyelse eller annullere dine betalte tjenester via din brugerkonto eller ved at besøge Acaao’ Help Center. 


Visse domæner er underlagt en anden fornyelsespolitik som anført i aftalen om domæneregistrering. Uanset hvad der er angivet i det foregående, er og bliver du alene ansvarlig for at kontrollere og sikre en vellykket fornyelse af de Acaao-tjenester, du bruger (uanset om sådanne Acaao-tjenester er underlagt automatisk abonnement fornyelser eller ej). Derfor er du også eneansvarlig med hensyn til enhver afbrydelse af eventuelle Acaao-tjenester tidligere købt af dig, for eksempel på grund af afbestilling, manglende opkrævning af gældende periodiske gebyrer eller på grund af at eventuelle Acaao-tjenester ikke er omfattet af automatisk abonnementsfornyelser. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil have noget som helst krav mod Acaao i forhold til afviklingen af eventuelle Acaao-tjenester eller tredjepartstjenester, uanset årsagen. 


5.4. Tilbagebetalingsgaranti 


Hvis du ikke er tilfreds med en Acaao-tjeneste, der er pålagt et gebyr f.eks. oprettelse eller en periodebaseret ydelse eller et abonnementsengagement, og som der er dit første køb af en sådan ydelse, kan du give meddelelse om annullering af hvilken som helst grund inden for fjorten (14) dage efter første bestilling eller aktivering af sådanne Acaao-tjenester (herunder også "demo" version) ("tilbagebetaling" "tilbagebetalingsperioden"). Tilbagebetalingen gælder alene det første køb af Acaao-tjenester. Tilbagebetalingen er ikke gældende for efterfølgende køb, opgraderinger, ændringer eller fornyelser af Acaao-tjenester. Hvis du bor i et retsområde, som kræver en længere tilbagebetalingsperiode, vil vi naturligvis være glade for at imødekomme disse krav i overensstemmelse med alle gældende love. Hvis Acaao modtager en sådan meddelelse inden for en sådan tilbagebetalingsperiode, vil Acaao refundere det beløb, Acaao har opkrævet dig for sådanne Acaaotjenester, i den valuta, de oprindeligt blev opkrævet i, og annullere dem i overensstemmelse dermed. Bemærk at tilbagebetalingsbeløbet kan være forskelligt fra det beløb, du blev opkrævet, pga. ændringer i valutakurser og gebyrer opkrævet af tredjepart. Acaao er ikke ansvarlig for nogen forskelle, der er forårsaget af ændringer i valutakurser og gebyrer opkrævet af tredjeparter. Efter tilbagebetalingsperioden, kan de gebyrer, der betales af dig ikke refunderes og er uopsigelige. Hertil kommer, at hvis vi finder, at en meddelelse om annullering er blevet givet i ond tro eller i et ulovligt forsøg på at undgå betaling for tjenesteydelser, der faktisk er modtaget og anvendt, forbeholder vi os vores ret til stadig opkræve brugeren 
der har givet en sådan meddelelse for enhver Acaao-tjeneste brugeren faktisk har modtaget i det omfang loven tillader. 


Bemærk: Visse tjenester købt på eller via Acaao-tjenester vil ikke kunne refunderes. Disse omfatter tredjepartstjenester såsom domæner, business-værktøjer og applikationer. Vilkårene for hver købt tjeneste eller applikation er angivet på Acaao hjemmeside og/eller som en del af eller som del af processen med at købe sådanne tjenester eller applikationer. Det er din forpligtelse til at kontrollere din mulighed for at annullere en tjeneste inden du køber den. Acaao vil ikke refundere noget som helst beløb betalt for ikkerefunderbare betalingstjenester, applikationer eller tredjepartstjenester. 


5.5. Tilbageførsel 


Hvis vi på noget tidspunkt registrerer en afvisning, en tilbageførsel eller en anden annullering af betaling af et gebyr på din Acaao konto ("Tilbageførsel"), vil dette blive betragtet som en misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til betaling og din brug af Acaao-tjenesterne kan automatisk indstilles eller afsluttes.


I tilfælde hvor en tilbageførsel udføres, kan din brugerkonto blive blokeret uden mulighed for genkøb eller at genbruge den, og eventuelle data der er indeholdt i en sådan brugerkonto, herunder eventuelle domæner, applikationer og tredjepartstjenester kan være genstand for aflysning og kapacitetstab (som defineret i afsnit 6.3 nedenfor). 


Din videre brug af Acaao-tjenester vil ikke kunne genoptages, før du igen abonnerer på en hvilken som helst Acaao-tjeneste og betaler eventuelle udestående beløb fuldt ud, herunder eventuelle gebyrer og udgifter, som Acaao og/eller en tredjeparttjenester har modtaget for hver tilbageførsel (herunder gebyrer for Acaaotjenester før tilbageførsel, håndtering og behandling af afgifter og gebyrer afholdt af betalingsprocessoren). 


Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende en betaling til Acaao, opfordrer vi dig til først at kontakte vores kundeservice, inden du påbegynder en tilbagebetaling eller tilbageførsel af betaling for at undgå Acaao-tjenester fra at blive annulleret og din brugerkonto fra at blive blokeret, samt for at undgå påbegyndelse af en uberettiget eller fejlagtig tilbageførsels-proces, hvilket kan resultere i at du bliver draget til ansvar for at betale gældende gebyrer ud over at skulle af alle de gebyrer, der gælder for Acaaotjenester købt (og krævet tilbagebetalt) af dig. 


Vi forbeholder os vores ret til at anfægte enhver tilbagebetalingsanmodning vi modtager bl.a. ved at give den relevante kreditkortselskab eller finansiel institution alle oplysninger og dokumentation for, at brugeren som ansvarlig for en sådan tilbageførsel rent faktisk godkendte transaktionen og gjorde brug af de herefter leverede tjenester. 


6. Annullering 


6.1. Annullering fra brugerens side 


Du kan afbryde brug og anmodning om at annullere din brugerkonto og/eller hvilken som helst Acaaotjenester på ethvert tidspunkt i overensstemmelse med instruktionerne til rådighed på Acaao-tjenesterne. Den effektive dato og tidspunkt for en sådan annullering skal være den dato og tidspunkt, hvor du har fuldført annulleringsprocessen på Acaao-tjenester, og den faktiske dato for annullering af betalingstjenester skal være i slutningen af betalingsperioden. 


Uanset hvad der er angivet i det foregående med hensyn til automatisk-fornyede abonnementer på betalingstjenester, vil et sådant abonnement kun blive afbrudt ved udløbet af den respektive periode, som du allerede har betalt for. Bemærk, at aflysningsprocessen kan tage et par dage, så for at undgå den næste automatiske fornyelse og respektive opkrævning, skal annullering foretages mindst fjorten (14) dage før udløbet af den daværende aktuelle periode. 


For yderligere oplysninger om annullering af dine betalingstjenester, se Acaao’ Hjælp. 


6.2. Annullering fra Acaao' side 


Manglende overholdelse af hvilket som helst Acaao-vilkår og/eller at betale gebyrer uanset af hvilken grund berettiger Acaao til at suspendere (indtil fuld betaling sker) eller annullere din brugerkonto og brugerplatform (eller bestemte funktioner heraf), ligesom levering af eventuelle relaterede Acaao-tjenester (f.eks. betalingstjenester) eller tredjepartstjenester til dig.


6.3. Tab af data, indhold og kapacitet 


Hvis din brugerkonto eller eventuelle Acaao-tjenester eller tredjepartstjenester der har forbindelse til din brugerkonto bliver annulleret (enten på din anmodning eller efter Acaao' skøn), kan det forårsage eller resultere i tab af visse former for indhold, funktioner eller kapacitet på din brugerkonto, herunder ethvert brugerindhold, slutbrugerdata eller andre brugsdata opbevaret deri sammen med eventuelle domænenavnsreservationer eller registreringer, der var inkluderet i sådanne tjenester ("Kapacitetstab"). Acaao er ikke ansvarlig på nogen måde for et sådant kapacitetstab eller for at gemme en backup af din brugerkonto, brugerindhold eller slutbrugerdata. Bemærk også, at yderligere gebyrer kan indkræves for at reaktivere din brugerkonto og/eller Acaao-tjenester efter disse blev annulleret, som bestemt efter Acaao' eget skøn.


7. e-handel 


Acaao-tjenesterne omfatter også visse egenskaber, der gør det muligt at sælge varer, indhold, medier og tjenester via din brugerplatform ("Brugerprodukter", under ét kaldt: "e-handel"). 


Du er alene ansvarlig for dine brugerprodukter og e-handelsrelaterede aktiviteter og eventuelle reklamekampagner samt relateret indhold, der er indeholdt i eller henvises til på din brugerplatform og overholde alle love, der gælder i forbindelse hermed. Vi leverer blot platformen for at du kan administrere 
dine online e-handelsaktiviteter. Vi er ikke involveret i dit forhold til og/eller enhver transaktion med nogen faktisk eller potentiel køber af dine brugerprodukter. Når nogen køber dine brugerprodukter, vil betalingen for en sådan transaktion behandles gennem sådanne tredjeparts betalingsudbydere, som du har besluttet at registrere og oprette en konto hos ("E-handelsserviceudbydere"), i overensstemmelse med en sådan ehandelsserviceudbyderes brugsvilkår og andre gældende politikker. Vi er hverken del i eller på nogen måde ansvarlig for dit forhold til sådanne e-handelsserviceudbydere, eller for handlinger foretaget af en hvilken som helst af disse e-handelsserviceudbydere.


Ved at bruge hvilken som helst af vores e-handelsfunktioner anerkender du, garanterer og accepterer at: 


 1. Kun du alene er fuldt ansvarlig for alle skatter og afgifter af enhver art i forbindelse med dine ehandelsaktiviteter, herunder eventuelle skatter i forbindelse med køb eller salg af brugerprodukter, og for at indsamle, rapportere og formidle de korrekte beløb til de relevante myndigheder og/eller informere dine slutbrugere om sådant samt give dem en behørigt udstedt faktura som påkrævet ved lov;
 2. Enhver form for skat angivet i e-handelsfunktionerne der er leveret til dig af Acaao er udelukkende leveret som illustration og kan ikke påberåbes på nogen måde;
 3. Du er ansvarlig for og bærer alle omkostninger ved at skaffe og levere dine brugerprodukter, samt for at tilvejebringe dem på en sikker og professionel måde i overensstemmelse med industristandarder;
 4. Du er alene ansvarlig for alle og enhver erklæring og løfter du giver med hensyn til al bistand, garanti og support vedrørende brugerprodukter, samt levere sande kontaktoplysninger i din brugerplatform for spørgsmål, klager eller krav; og
 5. Du må ikke tilbyde eller sælge brugerprodukter eller give nogen som helst oplysning, indhold eller materiale vedrørende brugerprodukter som kan anses for farlige, falske, stjålne, bedrageriske, krænkende eller stødende; som er forbudt at sælge, distribuere og anvende; eller som på anden måde undlader at overholde alle gældende love, herunder hvad angår forbrugernes rettigheder, intellektuelle ejendomsret eller privatlivets fred, produktsikkerhed, handelsregler og sanktioner, støtte, vedligeholdelse og eksport; og -
 6. Acaao kan til enhver tid og efter eget skøn suspendere, de aktivere adgang til eller fjerne din brugerhjemmeside og/eller brugerplatform - uanset om de er indbyggede, er offentliggjort med eller gjort til en del af din brugerplatform på pågældende tidspunkt, uden at det resulterer i noget som helst erstatningsansvar over for dig eller nogen som helst slutbruger, herunder for ethvert kapacitetstab der resulterer heraf. 


8. Tredjepartstjenester 


Acaao-tjenesterne giver dig mulighed for at engagere dig og skaffe visse tredjepartstjenester, produkter og værktøjer til at forbedre din brugerplatform og din samlede brugeroplevelse, herunder, uden begrænsning, domæneregistratorer, hvorfra du kan købe et domænenavn til din brugerhjemmeside, tredjepartsapplikationer og widgets, der tilbydes via Acaao-hjemmesiden (herunder Acaao App Market), tredjeparts licenseret indhold, tjenester til distribution af medier, e-handelsserviceudbydere, sælgere af  konkrete produkter, tredjepartsdesignere, som kan hjælpe dig med din brugerplatform mv. (under ét kaldt: "Tredjepartstjenester").


Du anerkender og accepterer, at uanset den måde, hvorpå en sådan tredjepartstjeneste kan tilbydes til dig (bundtet eller integreret med visse Acaao-tjenester, særskilt tilbudt af Acaao eller personer, certificeret eller godkendt af Acaao, eller på anden måde udbudt overalt på Acaao-tjenester), fungerer Acaao blot som en mellemledsplatform mellem dig og enhver form for tredjepartstjenester, og ikke på nogen måde støtter sådanne tredjepartstjenester, eller på nogen som helst måde er ansvarlig eller erstatningspligtig i forhold dertil. Acaao vil ikke være part i eller på nogen måde være ansvarlig for overvågning af, interaktion eller transaktion mellem dig og tredjepartstjenester. 


Du anerkender, at sådanne tjenester kan medføre betaling af yderligere beløb til Acaao og/eller leverandørerne af sådanne tredjepartstjenester. 


Al brug af sådanne tredjepartstjenester vil udelukkende ske på egen risiko og ansvar og kan være genstand for sådanne juridiske og økonomiske vilkår, der gælder for de pågældende tredjepartstjenester, som du opfordres til at gennemgå før du engagerer dig med dem. 


Mens vi håber at undgå sådanne tilfælde, kan Acaao til enhver tid og efter eget skøn suspendere, de aktivere adgang til eller fjerne din brugerkonto, brugerplatform(e) og/eller Acaao -tjenester, tredjepartstjenester - uanset om de er indbygget i eller er gjort til en del af din brugerkonto og/eller brugerplatform(e) på et sådant tidspunkt - uden ansvar over for dig eller nogen slutbrugere. 


9. Forseelser og misbrug 


9.1. Forseelser og Misbrug 


Når du bruger Acaao-tjenester, kan du komme til at se brugerplatforme, brugerindhold eller tredjepartstjenester fra en række forskellige kilder, som kan være unøjagtige, krænkende, stødende eller ulovlige. Du giver hermed afkald på juridiske eller rimelige rettigheder eller rets midler du har eller kan have og anvende mod Acaao med hensyn hertil. 


Hvis du mener en bruger eller en tredjepartstjeneste har handlet upassende eller på anden måde har misbrugt hvilken som helst Acaao-tjeneste, bedes du straks indberette pågældende bruger og/eller tredjepartstjeneste til os via denne formular. Du accepterer, at din indberetning ikke pålægger Acaao noget som helst ansvar, og at Acaao efter eget skøn kan overveje en sådan indberetning og handle på det, afholde sig fra at træffe en afgørelse eller ønske yderligere oplysninger eller dokumenter inden den træffes. 

9.2. Ophavsret 


Acaao handler i overensstemmelse med sin fortolkning af ophavsret loven. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret eller er blevet brugt på en måde der anfægter dine ophavsrettigheder, kan du underrette os om sådan overtrædelse via denne formular eller på anden måde give følgende oplysninger skriftligt til vores udpegede repræsentant for ophavsret: (I) kontaktoplysninger på den person der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten; (II) en beskrivelse af den ophavsret som du mener er blevet overtrådt; (III) en beskrivelse af det materiale som du hævder at være krænkende eller værende genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller adgang dertil skal de aktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger som gør det muligt for Acaao at lokalisere materialet (herunder URL adresse); (IV) en erklæring om, at du er i god tro om at brugen af materialet på den måde der er klaget over ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov; og (V) en erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og afgivet under straf for afgivelse af falsk forklaring, at du er indehaveren af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den ophavsret, som hævdes krænket. 


Acaao' repræsentant for ophavsret kan kontaktes på følgende adresse: 


BeArt designs (Acaao) 
Nylandsvej 1, 4622 Havdrup 
Att: Administration Acaao 
Telefonnummer: +45 425 88 33 
E-mail: info@acaao.dk


I tilfælde af at Acaao modtager meddelelse om en krænkelse af ophavsretten i forbindelse med din brugerkonto eller brugerplatforme, kan din brugerkonto annulleres, din brugerplatform tages ned eller ethvert indhold fjernes efter eget skøn med eller uden forudgående varsel til dig. I så fald kan du indgive et korrekt kontravarsel i overensstemmelse med ophavsret loven, hvor du skal inkludere: (I) dit fulde navn, adresse, telefonnummer og fysisk eller elektronisk underskrift; (II) identifikation af materialet og dets placering før fjernelse; (III) en erklæring under straf for afgivelse af falsk forklaring, at materialet blev fjernet ved en fejl eller fejlidentifikation; (IV) dit samtykke til en kompetent rets myndighed; og (V) alle andre oplysninger, der kræves i henhold til de relevante bestemmelser i ophavsretsloven. Alle anmeldelser indgivet i henhold til dette afsnit 9 kan anses for accepteret, værende relevante og i overensstemmelse med ophavsret loven eller det modsatte efter Acaao eget rimelige skøn. Acaao forbeholder sig retten til at underrette den person eller enhed, der leverer bekendtgørelsen om et sådant kontravarsel og videregive enhver detalje der er inkluderet deri. 


10. Garantifraskrivelse 


Vi leverer Acaao-tjenester på en "som de er"-, "med alle fejl"- og "som tilgængelig"-basis uden nogen garantier af nogen art, herunder eventuelle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig udførelse, ikke-krænkende, eller enhver anden garanti - alle i videst muligt omfang inden for det loven tillader. Helt specifikt står vi ikke inde for eller garanterer, at 
Acaao-tjenester (eller enhver del, egenskab eller indhold heraf) er fuldstændige, nøjagtige, af en bestemt kvalitet, pålidelig eller sikker på nogen måde, der er egnet til eller kompatibelt med nogen af dine (eller dine slutbrugeres) påtænkte aktiviteter, enheder, operativsystemer, browsere, software eller værktøjer (eller at de vil forblive som sådan til enhver tid), eller overholde nogen love, der gælder for dig eller dine slutbrugere (herunder i hvilke som helst retsområde, hvor du driver din virksomhed), eller at deres drift vil være fri for virus, programfejl eller andre skadelige komponenter eller programbegrænsninger. Hertil kommer, at vi ikke validerer nogen som helst enhed, produkt eller service (herunder eventuelle tredjepartstjenester) nævnt på eller stillet til rådighed via Acaao-tjenester - så vær venlig at sørge for at kontrollere dem før du bruger eller på anden måde at engagerer dem. 


Acaao kan efter eget skøn (men det er ikke forpligtet til at gøre det), screene, overvåge og/eller rette enhver brugerplatform og/eller brugerindhold til enhver tid og uanset årsag, med eller uden varsel. 


Uanset hvad der er angivet i det foregående, kan Acaao under ingen omstændigheder betragtes som en "udgiver" af hvilket som helst brugerindhold, det validerer ikke på nogen måde noget som helst brugerindhold, og påtager sig intet ansvar for eventuelle uploadet brugerindhold, der offentliggøres og/eller er stillet til rådighed af en bruger eller nogen anden part på og/eller i Acaao-tjenester, for en hvilken som helst brug af en hvilken som helst part, eller for eventuelle tab, sletning eller beskadigelse derpå eller deraf eller noget tab, skade, omkostning eller udgift, som du eller andre måtte lide eller pådrage sig som følge af eller i forbindelse med publicering, adgang til og/eller stolen på noget brugerindhold. Endvidere er Acaao ikke ansvarlig for nogen som helst fejl, bagvaskelser, injurier, usandheder, uanstændigheder, pornografi, tilskyndelse og/eller krænkelse af hvilket som helst anden ulovligt og/eller krænkende brugerindhold du eller nogen anden part kan støde på. 


Du anerkender, at der er risici ved brug af Acaao-tjenester og/eller tilslutning og/eller beskæftigelse med hvilke som helst tredjepartsprodukter gennem eller i forbindelse med Acaao-tjenester, og at Acaao ikke garanterer for specifikke resultater fra en sådan brug og/eller interaktion, og du hermed påtager dig alle sådanne risici, hæftelser og/eller skader af nogen art, der opstår i forbindelse med og/eller som følge af sådanne interaktioner. Sådanne risici omfatter blandt andet forvanskning af oplysninger om og/eller ved tredjepartstjenester og/eller licenseret indhold, misligholdelse af garanti og/eller kontrakt, krænkelse af rettigheder, samt ethvert deraf følgende krav. 


Acaao anbefaler ikke brugen af Acaao-tjenester til hosting af personligt indhold og kan ikke pådrage sig nogen sikkerheds- eller integritetsmæssige forpligtelser eller risici vedrørende brud eller skade på et hvilket som helst sådant indhold. 


Bemærk, at visse Acaao-tjenester i øjeblikket tilbydes i deres BETA-version og undergår BETA test. Du forstår og accepterer, at visse Acaao-tjenester stadig kan indeholde software-programfejl, lide af afbrydelser og ikke fungere efter hensigten eller som beregnet. Din brug af Acaao-tjenester på dette BETAstadie betyder, at du er villig til at deltage i Acaao ' sådanne BETA-tests. 


11. Begrænsning af ansvar 


I det omfang det er tilladt ved lov i ethvert relevant retsområde, hæfter Acaao, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, medarbejdere, datterselskaber og/eller agenter ikke overfor dig for nogen som helst direkte, indirekte, tilfældige, specielle, strafbare, skader eller følgeskader overhovedet, herunder eventuelle skader som følge af (I) fejl, fejltagelser eller unøjagtigheder i hvilket som helst indhold; (II) enhver personskade eller tingskade i forbindelse med din brug af Acaao -tjenester; (III) uautoriseret adgang til eller brug af vores servere og/eller personlige oplysninger og/eller anden information lagret deri; (IV) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra Acaao -tjenester; (V) brug eller visning af indhold eller brugerindhold indsendt, e-mailet, overført eller på anden måde gjort tilgængelig via Acaao -tjenester; og/eller (VI) begivenheder uden for Acaao ' rimelige kontrol , herunder eventuelle internetfejl, svigt i udstyr, elektriske strømsvigt, strejker, arbejdskonflikter, uroligheder, oprør, borgerlige uroligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, brande, oversvømmelser, storme, jordskælv, eksplosioner, force majeure, krig, terrorisme, statslige handlinger, ordrer fra domstole, agenturer eller domsmyndigheder eller misligholdelse fra tredjeparts side; og/eller (VII) tab af brug, data, indtjening, goodwill eller andre immaterielle tab, der følger af brugen eller den manglende mulighed for at bruge alle eller nogen af Acaao -tjenesterne. 


Du anerkender og accepterer at disse ansvarsbegrænsninger er aftalte risikofordelinger, der udgør en del af vederlaget for Acaao -tjenester til dig, og sådanne begrænsninger vil gælde, selv om Acaao er blevet underrettet om muligheden for sådanne forpligtelser. 


12. Skadesløsholdelse 


Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløs holde Acaao, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, medarbejdere, datterselskaber og agenter, fra og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger, gæld og udgifter (herunder advokatsalærer) hidrørende fra: (I) din overtrædelse af en bestemmelse i disse brugsvilkår eller andre Acaao-vilkår; (II) din overtrædelse af nogen tredjeparts ret, herunder enhver ophavsret, adgangsrettigheder, ejendom, eller privatlivsret, som følge af din brugerplatform eller brugerindhold og/eller din brug af Acaao-tjenester, herunder, uden begrænsning, Acaao-tjenesters handlinger til gavn for dig; og/eller (III) enhver anden form for krav som din brugerplatform og/eller brugerindhold forårsager af skader på en tredjepart. 


13. Generelt 


13.1. Ændringer & opdateringer 


Acaao forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller opsige en hvilken som helst Acaao-tjeneste (eller alle funktioner deraf eller priser gældende dertil), og/eller annullere din adgang til Acaao-tjenesterne (herunder fjernelse af alt materiale, der er udviklet af dig i forbindelse med Acaao-tjenesterne), uanset årsag, og/eller ændre hvilket som helst Acaao-vilkår, med eller uden forudgående varsel – til enhver tid og på enhver måde. Du accepterer, at Acaao ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspendering eller ophør af disse Acaao-tjenester. Hvis sådanne ændringer indebærer 
betaling af ekstra gebyrer, vil vi give dig en meddelelse om sådanne gebyrer inden vi muliggør sådanne specifikke ændringer. Hvis du undlader eller nægter at betale sådanne gebyrer, kan vi (efter eget skøn) annullere din brugerkonto (som nærmere forklaret i afsnit 6 ovenfor), fortsat yde support til de på daværende tidspunkt gældende Acaao-tjenester uden at aktivere sådanne ændringer, eller tilbyde dig alternative tjenester. 


13.2. Gældende lov & retsområde, afkald vedrørende gruppesøgsmål 


Acaao-vilkårene, rettighederne og rets midlerne ydet herunder, samt alle og enhver form for krav og tvister relateret hertil og/eller til Acaao-tjenesterne, deres fortolkning eller misligholdelse, opsigelse eller gyldighed heraf, de relationer, der skyldes eller følger af Acaao-vilkårene eller en hvilken som helst relateret transaktion eller køb, er underlagt, fortolkes i henhold til og håndhæves i alle henseender alene og udelukkende i overensstemmelse med den interne grundlæggende lovgivning i Danmark, uden hensyn til dens lovvalgsretsprincipper. 


Alle og ethvert sådant krav og tvister skal indbringes for (og du hermed samtykke til, at de bliver besluttet udelukkende af) en kompetent domstol der ligger i Køge, Danmark. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention af aftaler om internationale løsørekøb er herved udtrykkeligt udelukket. 


Med forbehold for gældende lov skal alle tvister mellem dig og Acaao alene løses på individuel basis, og du skal ikke være berettiget til at fremsætte et krav mod Acaao som sagsøger eller som en del af en gruppe (det være sig alle former for retssager, der anlægges af en gruppe eller af repræsentanter på vegne af andre). 


13.3. Meddelelser 


Vi kan give dig meddelelser på en af følgende måder: (I) via Acaao-tjenester, herunder ved et banner eller pop-up på Acaao' hjemmeside, brugerkonto eller andre steder; (II) via e-mail, der sendes til den emailadresse, du gav os; og/eller (III) på anden måde, herunder eventuelt telefonnummer og fysisk adresse, du gav os. Acaao' varsler til dig vil blive anset modtaget og effektueret inden for fireogtyve (24) timer efter det blev offentliggjort eller sendt via en af de foregående metoder, medmindre andet er angivet i meddelelsen.


13.4. Forhold 


Acaao -vilkårene og din brug af Acaao-tjenester, kan og skal ikke fortolkes således at de danner basis for nogen form for partnerskab, joint venture, arbejdsgiver/arbejdstager-forhold, agentur eller franchisegiver/franchisetager-forhold mellem Acaao og dig. 


13.5. Hele aftalen 


Disse brugsvilkår udgør sammen med Acaao-vilkårene og andre retlige eller gebyrmeddelelser leveret til dig fra Acaao hele aftalen mellem dig og Acaao vedrørende aftalens genstand eller deraf og erstatter alle og enhver tidligere eller samtidige overenskomster, forståelser, løfter, betingelser, forhandlinger, pagter eller erklæringer, uanset skriftlige eller mundtlige, mellem Acaao og dig, herunder dem, der foretages af eller mellem hvilke som helst af vores respektive repræsentanter med hensyn til hvilke som helst af Acaaotjenesterne. Du accepterer endvidere, at du ikke forlader dig på noget løfte, tilskyndelse, erklæring, udtalelse, videregivelse eller afsløringspligt fra Acaao for at indgå i nogen som helst af Acaao-vilkårene. 


13.6. Overdragelse 


Acaao kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold hertil og/eller overføre ejendomsret og krav i Acaao -tjenester og/eller licenseret indhold til tredjemand uden dit samtykke eller forudgående varsel til dig. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acaao. Ethvert forsøg eller faktisk overdragelse deraf uden Acaao' forudgående udtrykkelige og skriftlige samtykke vil være ugyldig. Under alle omstændigheder, en opgave eller overførsel skal foretages i henhold til dette afsnit  13.6 ikke i sig selv give enten Acaao eller du ret til at annullere alle Acaao-tjenester eller tredjepartstjenester som er i kraft.


13.7. Opdeling og dispensationer 


Hvis en bestemmelse i Acaao-vilkårene af en kompetent domstol anses for at være ugyldig, ulovlig, annulleret eller af hvilken som helst grund ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse anses for ugyldig og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Ingen undtagelsesbestemmelse for noget som helst brud på eller misligholdelse af et af Acaao-vilkårene anses for at være en undtagelsesbestemmelse for ethvert af de foregående eller efterfølgende brud eller misligholdelse.


13.8. Tolkning 


Enhver overskrift eller afsnitsoverskrift heri, gives kun for nemheds skyld, og på ingen måde definerer eller forklarer en sektion eller bestemmelse heraf, eller binder os juridisk på nogen som helst måde.


13.9. Tolkning 


For at komme i kontakt med vores kundeservice - Send en e-mail til: info@acaao.dk KONTAKTINFORMATION

Acaao

Telefon 425 88 333

E-mail info@acaao.dk

Nylandsvej 1

4622 Havdrup

En del af BeArt designs

CVR-nummer 32204392INDHOLD

ÅBNINGSTIDER

Mandag   10.00 - 19.00

Tirsdag     10.00 - 19.00

Onsdag    10.00 - 19.00

Torsdag   10.00 - 19.00

Fredag     10.00 - 19.00

Lørdag     LUKKET

Søndag    LUKKET

Copyright © 2019 Acaao

Design og udvikling Acaao